1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

Strona: [1][2][3]

Wszyskich lubi?cych aktywny wypoczynek,
mi??o??ników biegania i Nordic Walking,
do??wiadczonych sportowców i debiutantów,
dzieci, m??odzie??, doros??ych i ca??e rodziny 

Serdecznie zapraszamy na

VI BIEG I MARSZ NW LASEM KRASZEWSKIM

"PoMoc dla Stanis??awa"

oraz

VI FESTYN RODZINNY w Wi??niowej Górze


 • Termin: 16.06.2019 r. 

 • Miejsce: GOSiR"RELAKS" Wi??niowa Góra ul.Tuszy??ska 113.

 • Dystans: 7 km bieg, 7 km marsz Nordic Walking

 • 9.40 - BIEG RODZINNY -ok 1000 m - bieg rekreacyjny dla wszystkich ch?tnych

 • 10.30 - Start biegu g??ównego i marszu Nordic Walking 

 • Od rana - Fina?? VI TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO                                                           

Jak zwykle, bior?c udzia?? w biegu lub marszu, b?dziemy tak??e nie??? pomoc.
Tym razem czeka na ni? pan Stanis??aw - mieszkaniec naszej gminy, który po udarze mózgu potrzebuje specjalistycznej rehabilitacji.

Wszystkie op??aty startowe oraz ??rodki zebrane na stoisku "PoMOC dla Stanis??awa" przekazane zostan? na ten cel. 

 Po zawodach  zapraszamy do wspólnej zabawy podczas FESTYNU RODZINNEGO  

Czeka? na Was b?d?: 
dmucha??ce, konkursy, wyst?py na scenie, smaczne jedzenie, fajna muzyka
i jeszcze wi?cej :-) 

Serdecznie zapraszamy  

Zapisy na zawody w zak??adce "Zapisz si? na bieg"  25 Marca 2019

V Bieg i Marsz NW Lasem Kraszewskim za nami!


Dzi?kujemy Wam wszystkim za to, ??e tak licznie i rado??nie wzi?li??cie w nim udzia??.
Zawodnikom gratulujemy osi?gni?cia znakomitych wyników 

Jeste??my szcz???liwi, ??e co roku wracacie do nas i razem z nami tworzycie t? wspaia??? atmosfer?. Bez Was nie by??oby to mo??liwe.

Jak co roku, rywalizowali??my, bawili??my si? i pomagali??my.
   
Tym razem zbierali??my ??rodki na pomoc 15-letniemu Przemkowi cierpi?cemu na zanik mi???ni.

??cznie zebrali??my a?? 12588,83 z??! ❤?❤?❤? 

Przyczynili si? do tego wszyscy - biegacze, kijkarze, tenisi??ci, osoby bior?ce udzia??
w licytacji, dzieci korzystaj?ce z dmucha??ców i 
wszyscy, którzy wrzucili pieni?dze do puszek. 
Dzi?ki Waszym otwartym sercom Przemek ju?? nied??ugo b?dzie móg?? korzysta? z  samochodu przystosowanego specjalnie do jego potrzeb. 
 


Serdecznie dzi?kujemy naszym Sponsorom, na których zawsze mo??emy polega? ❤?❤?❤?

 
A oto oni:
1. Urz?d Gminy Andrespol
2. Nadle??nictwo Brzeziny
3. P. P. H. KORDUS Pawe?? Krzyk - producent pasmanterii z Andrespola
http://kordus.com.pl/
4. Bank Spó??dzielczy w Andrespolu
5. Sie? pizzerii Fiero! Pizza
https://www.facebook.com/fieropizza/
6. Delia Cosmetics- producent kosmetyków
http://www.delia.pl/pl/
7. Firma szkoleniowa "Pracownia Umys??ów" z Andrespola 
8. Dom Handlowy ??ACZEK- Instalacje Grzewcze
https://instalacjezaczek.pl/
9. BARTOLINI AIR - firma szkol?ca pilotów 
10. Fundacja Zawisza
11. Stowarzyszenie LGD STER
12. Sklep z odzie??? i obuwiem sportowym "MegStar"
13. Ryszard Rudniak 
14. So??ectwo Andrespol 
15. So??ectwo Wi??niowa Góra

Dzi?kujemy tak??e: 
- naszym kochanym Wolontariuszom, którzy ch?tnie w???czyli si? do pomocy, a swoje zadania wykonali na 6+!
- Stowarzyszeniu Dobra Nowina - za super wspó??prac?
- Gminnemu O??rodkowi Kultury - za pomoc 
- oraz Zarz?dowi GOSiR za udost?pnienie o??rodka.

Có?? doda?, mo??e tylko tyle, ??e z takimi lud??mi jak Wy mo??na góry przenosi?!
Jeste??cie WIELCY ❤?❤?❤?! Do zobaczenia za rok!????‍???❤?????‍???

 


04 Lipca 2018

Wszystkich pasjonatów biegania i chodzenia z kijkami zapraszamy na 

V Bieg i Marsz Nordic Walking Lasem Kraszewskim

 • Termin: 16.06.2018 r. 

 • Miejsce: GOSiR"RELAKS"
               Wi??niowa Góra ul.Tuszy??ska 113.

 • Dystans: 7 km

 • Bieg dedykujemy Przemkowi,
  15 letniemu ch??opcu z naszej gminy, który od dzieci??stwa choruje na post?puj?cy zanik mi???ni. Wszystkie op??aty wpisowe przeznaczone bed? na pomoc rodzicom Przemka w zakupie smochodu, dostosowanego do przewo??enia osoby niepe??nosprawnej.

Szczegó??y zawodów w zak??adce REGULAMIN

  10 Kwietnia 2018

IV FESTYN RODZINNY za nami.Dzi?kujemy serdecznie wszystkim, którzy wzi?li w nim udzia??. Zarówno tym, którzy go tworzyli, jak i go??ciom.
By??o nam bardzo mi??o spotka? si? z Wami wszystkimi. Po raz kolejny wspólnie zrobili??my co?? fajnego. Obok sportu i zabawy znów pokazali??my, ??e mamy wielkie serca.

Ch?tnych do powspominania zapraszamy do ogl?dania zdj?? w zak??adce Galeria. Wyniki biegu i marszu Nordic Walking s? w zak??adce Wyniki.

??yczymy przyjemnej lektury i ...do zobaczenia nast?pnym razem :)   29 Czerwca 2017

 Rozpocznij wakacje aktywnie!

Ju?? nied??ugo, 24 czerwca br.
      wszystkich mi??o??ników aktywnego  sp?dzania czasu

  serdecznie zapraszamy
na

IV edycj?

FESTYNU RODZINNEGO
w WI??NIOWEJ GÓRZE

     Rozpoczynamy ju?? od rana !

9.45 -   BIEG REKREACYJNY dla DZIECI i RODZIN

             na dystansie - ok 1000 m

10.30 - BIEG I MARSZ LASEM KRASZEWSKIM                        


Start na terenie GOSIR "RELAKS"
Zapisy elektroniczne w??a??nie ruszy??y!


Szczegó??y w zak??adce " Zapisy"i "Regulamin"

Ponadto przygotowujemy dla Was :

 

 • fina?? turnieju tenisa ziemnego

 • dmucha??ce dla dzieci

 • liczne zabawy, konkursy dla dzieci, doros??ych i ca??ych rodzin

 • stoiska z regionaln? smaczn? kuchni?

 • wyst?py lokalnych talentów - dzieci, m??odzie??y i doros??ych

 • wieczorem- ok godz 18 tej - zabawa w rytmie disco polo-

   z zespo??em ANDRE!

 

Bawimy si? i pomagamy 

Podczas imprezy b?dzie mo??na wesprze? akcj? chartatywn? - zbieranie funduszy na leczenie  dla 25 letniej Ewy, mieszkanki gminy Brójce, mamy 3 tygodniowego synka, która zmuszona zosta??a podj?? walk? z nowotworem -
to wy??cig o ??ycie. 

Pomó??my jej. Liczy si? ka??da z??otówka.   

 

Miejsce - Gminny O??rodek  Sportu i Rekreacji w Wi??niowej Górze, ul. Tuszy??ska 113

Zapraszamy

  Sp?d??cie ten dzie?? aktywnie, razem z nami,
w Wi??niowej Górze. 

08 Maja 2017

Strona: [1][2][3]

Projekt i wykonanie GekoNET