1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

Strona: [1][2][3]

V BIEG I MARSZ LASEM KRASZEWSKIM - Biegniemy dla Przemka  za nami.

Dzi?kujemy wszystkim, którzy wzi?li w nim udzia??.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy pokonania dystansu 7 km po le??nych ??cie??kach. Pomiomo panuj?cego upa??u uda??o si? Wam pokona? tras? w dobrym czasie, a niektórzy nawet uko??czyli zawody z ??yciówkami.

Mi??o nam, ??e od spora grupa zawodników co rok uczestniczy w Biegu i Marszu Lasem Kraszewskim. Cieszymy si? tak??e, ??e ka??dego roku widzimy nowe twarze. Wielu z Was  tu u nas po raz pierwszy sta??o na starcie zawodów, a niektórzy przybyli  tylko ze wzgl?du za to, ??e w ten sposób mogli pomóc Przemkowi. 
Wasza pomoc osi?gn???a wspania??e rezultaty!
 Ju?? nied??ugo Przemek b?dzie móg?? podró??owa? samochodem przystosowanym specjalnie do jego potrzeb! 

Serdecznie dzi?kujemy wszystkim Sponsorom, którzy  wsparli nas w oragnizacji tego wydarzenia.

S? to:

Urz?d Gminy Andrespol

Nadle??nictwo Brzeziny

P.P.H.Kordus Pawe?? Krzyk

Delia Cocmetics

Fiero! Pizza - sie? pizzerii

Firma szkoleniowa "Pracownia Umys??ów" z Andrespola 

D.H.??ACZEK instalacje grzewcze i sanitarne, Andrespol 

Bartolini Air Sp z o.o.- Szkolenie pilotów

Bank Spó??dzielczy w Andrespolu

Stowarzyszenie LGD STER

So??ectwo Andrespol

So??ectwo Wi??niowa Góra 

Ryszard Rudniak

Meg Star - sklep z odzie??? i obuwiem sportowym, Andrespol.

 Dzi?kujemy tak??e wszystkim Wolontariuszom, którzy ofiarowali swój czas

 i prac?. A by??o ich ponad 20! 

 Wszyscy razem stworzyli??my wydarzenie, podczas którego nie tylko bawimy

 si?, ale i pomagamy!

Do zobaczenia za rok! 

Tymczasem zach?camy do ogl?dania zdj?? w zak??adce GALERIA  i do sprawdzania swoich wyników w zak??adce WYNIKI

??yczymy mi??ej lektury :-)

  


 00 0000

V BIEG I MARSZ LASEM KRASZEWSKIM za nami 

Dziekujemy Wszystkim, którzy wzi?li udzia?? w zawodach! 

Zawodnikom gratulujemy pokonania 7 kilometrowej le??nej trasy. Pomimo upa??u osi?gn?liscie znakomite wyniki, a niektórzy nawet ??yciówki.
Cieszy nas, ??e tak licznie przybyli??cie do Wi??niowej Góry. Swoj? obecno??ci? tutaj pokazali??cie, ??e potraficie pi?knie rywalizowa? na trasie zawodów i jednocze??nie bawi? si? i pomaga?innym.

 Serdecznie dzi?kujemy wszystkim Sponsorom

  • Urz?dowi Gmimy Andrespol- za finanse i wsparcie w organizacji   
  • Nadle??nictwu Brzeziny - za obj?cie patronatem i sponsorowanie nagród 
  • P.P.H.Kordus Pawe?? Krzyk- za pi?kne puchary dla zwyci?zców
  • Delia Cosmetics - za kosmetyki dla sportowców i nagrody dla zwyci?zców
  • Fiero! Pizza- za pyszn? pizz? dla zawodników
  •     


00 0000

Strona: [1][2][3]

Projekt i wykonanie GekoNET